Az AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap Nyilvános ajánlattétele és Hirdetménye

Az Alap neve
AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve
AEGON Lengyel Részvény Alap

Az értékpapír megnevezése
AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap „A” sorozatú befektetési jegye
AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap „B” sorozatú befektetési jegye
AEGON Lengyel Részvény Befektetési Alap „I” sorozatú befektetési jegye

Az Alap kialakítására vonatkozó alapítói döntés
3/2011. számú Igazgatósági Határozat (2011. szeptember 12.)

Az Alap fajtája
nyíltvégű

Az Alap típusa
nyilvános

Az befektetési jegyek alapcímlete
AEGON Lengyel Részvény „A” sorozat – 1 PLN – HU0000710835
AEGON Lengyel Részvény „B” sorozat – 1 HUF – HU0000710843
AEGON Lengyel Részvény „I” sorozat – 1 PLN – HU0000710850

PSZÁF határozat száma – KE-III-50046/2011.
PSZÁF határozat kelte – 2011. november 8.

Az Alap forgalmazásának kezdete
Az „I” sorozat forgalmazásának megkezdésére az Alap nyilvántartásba vételét követő második banki munkanapon kerül sor. Az Alapkezelő az „I” sorozat eredményes kibocsátását követően, „A” és „B” sorozatot is indít, külön jegyzési eljárás nélkül, az „I” sorozat első forgalmazási napját követő forgalmazási napon.

Az Alap futamideje
Az Alap határozatlan időre jön létre.

Az Alap üzleti éve
Az Alap első üzleti éve a nyilvántartásba vétel napjától 2011. december 31-ig tart. A további üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel.

Jegyzési eljárás lefolytatására az „A” és „B” sorozat esetében nem kerül sor.

A Befektetők köre
A Befektetési jegyek „A” és „B” sorozatát egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.
A Befektetési jegyek „I” sorozatát jogi személyek vásárolhatják meg. 2012. január 1-től pedig azon jogi személyek, akik a vétel napján legalább 1,5 millió PLN értékben vásárolnak az „I” sorozatból vagy az ügyfél „I” sorozatban lévő állománya az aktuális vétellel együttesen, piaci értéken számolva meghaladja a 1,5 millió PLN-t.

A forgalomba hozatalra kerülő befektetési jegyek sorozata és típusa
A Tőkepiaci törvény 5. § (1) bekezdés 23. pontja szerint dematerializált formában előállított, „I” sorozatú, névre szóló Befektetési jegyek. A Befektetési jegyek névértéke 1 PLN.

Hozamfizetés
Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszaváltási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

A Befektetési jegy forgalmazására vonatkozó részletes feltételeket a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat tartalmazza, mely elérhető az Alapkezelő székhelyén és a forgalmazási helyeken, valamint a budsfejl801:12082 honlapon és a forgalmazó honlapján www.aegonforgalmazo.hu

Az Alap saját tőkéje
Az Alap saját tőkéje induláskor a Befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg. Az Alap működése során a saját tőke a nettó eszközértékkel azonos. Az induláskori minimális tőke 200 000 000,- HUF-nak megfelelő PLN, melyet az induláskor érvényes MNB közép árfolyamon vesz az Alapkezelő figyelembe. Az induló tőke így megfelel a Tpt. Által megkövetelt 200 000 000,- forintos határértéknek. Induláskor a maximális tőke 2 000 000 000,- HUF-nak megfelelő PLN, melyet az induláskor érvényes MNB közép árfolyamon vesz az Alapkezelő figyelembe.

Az Alap befektetési stratégiája
Az Alap célja, hogy tőkéjét olyan vállalatok tőzsdén jegyzett papírjaiba fektesse, mely cégek Lengyelországban tevékenykednek, illetve bevételeik jelentős részét innen nyerik, vagy a lengyel részvénytőzsde tagjai.

Jegyzési időszak
A jegyzési időszak 2011. november 10 – november 14.

Jegyzés helye
A Forgalmazó székhelye:
1085 Budapest, Kálvin tér. 12-13.
Telefax: +36 1 476 2030
Telefonszám: +36 1 476 2043

Forgalmazó nyitva tartása
H-P: 9:00-17:00

A jegyzés módja
A jegyzők személyesen, meghatalmazott útján vagy – amennyiben a Forgalmazóval megkötött és a jegyzés aláírásának napján érvényes, faxon történő megbízás megadására vonatkozó keretszerződéssel rendelkeznek – faxon keresztül, a jegyzés helyén adhatják le jegyzéseiket. A jegyzés megadása a jegyzési ívek cégszerű aláírásával történik. A jegyzésre vonatkozó meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A jegyzők, illetve a meghatalmazottak azonosítása a Forgalmazó mindenkor hatályos üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően történik. Azok a kitöltött és aláírt jegyzések tekinthetők csupán érvényesnek, amelyek esetében a jegyzett Befektetési jegyek teljes ellenértéke a lentebb, a “Fizetés módja” című bekezdésben foglaltak szerint megfizetésre kerül.

A jegyzésre felajánlott Befektetési jegyek mennyisége
Az Alapkezelő az Alap Befektetési jegyeiből a jegyzés során összesen minimum 3.500.000 darabot ajánl fel, megfelelve ezzel a Tpt. által megkövetelt 200.000.000 forintos határértéknek. A maximális lejegyezhető mennyiséget az Alapkezelő 27.000.000 darabban határozza meg.

A jegyzési árfolyam
A jegyzési árfolyam egyenlő a névérték 100%-val.

Minimális jegyezhető mennyiség
A minimálisan jegyezhető mennyiség jegyzésenként 1.000.000.- PLN össznévértékű befektetési jegy.

A fizetés módja
A teljes vételárat egy összegben, bankátutalással kell megfizetni a Unicredit Bank Hungary Zrt. által vezetett 10918001 – 00000003 – 08780002 számú elkülönített letéti számla javára.
A jegyzés érvényességének elengedhetetlen feltétele, hogy az igényelt Befektetési jegyek ellenértéke – legkésőbb a jegyzés záró időpontjáig – jóváírásra kerüljön az Alap fent megjelölt letéti számláján. Amennyiben a jegyezni kívánt Befektetési jegyek ellenértékeként jóváírt összeg nem egyezik meg a fizetendő vételárral (annál kevesebb, illetve több), a jegyzés érvénytelen. Az érvénytelen jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszautalásra kerülnek.

Eljárás túljegyzés esetén
Az Alapkezelő túljegyzés esetén a „kártyaleosztás” szabályait alkalmazza.

Eljárás aluljegyzés esetén
Aluljegyzés esetén a kibocsátás meghiúsul. A jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszautalásra kerülnek.

Elállási jog
Ha a Tájékoztató a jegyzési eljárás időtartama alatt kiegészítésre kerül, az a Befektető, aki a kiegészített Tájékoztató közzététele előtt jegyzett Befektetési jegyet, a szerződéstől a kiegészítés közzétételét követő tizenöt napon belül elállhat. A Befektető elállása esetén a Kibocsátó, illetve a Forgalmazó egyetemlegesen köteles a Befektetőnek a jegyzéssel kapcsolatos költségét és kárát megtéríteni. A módosítás közzétételét követő tizenöt napos időtartam alatt az allokáció nem folytatható le.

A Befektetési jegyek átvétele
A Tőkepiaci törvény 6. § (3) bekezdése alapján a Befektetési jegyek kizárólag névre szóló, dematerializált formában kerülnek előállításra, így csak dematerializált értékpapírok nyilvántartására szolgáló értékpapír számlán tarthatók nyilván, azaz fizikai kikérésre nem kerülhet sor. A jegyzők a jegyzési ív aláírásával nyilatkoznak arról, hogy Befektetési jegyeiket mely befektetési szolgáltatónál vezetett értékpapír számlára kívánják transzferáltatni.

Az Alap nyilvántartásba vétele
Az Alapkezelő a jegyzés lezárását követően haladéktalanul kérelmezni fogja a Felügyeletnél az Alap nyilvántartásba vételét.

Forgalmazási helyek:
AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.
www.aegonforgalmazo.hu
1085 Budapest, Kálvin tér. 12-13.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám