AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. éves jelentése 2005. évre

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton teszi közzé a 2005. évre vonatkozó, a közgyűlés által elfogadott auditált éves beszámolóját. A Társaság könyvvizsgálója, az Ernst & Young Kft. az éves beszámolót az alábbi záradékkal látta el: 

“A könyvvizsgálat során az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Rt. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Rt. 2005. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van”

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
“A” EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)
Adatok E Ft – ban
A tétel megnevezése Előző év 2004. Tárgyév 2005.
I.  Értékesítés nettó árbevétele 3 047 135 4 137 216
III. Egyéb bevételek 1 739 33 160
IV. Anyagjellegű ráfordítások 150 084 316 886
V. Személyi jellegű ráfordítások 112 000 226 185
VI. Értékcsökkenési leírás 4 765 17 366
VII. Egyéb ráfordítások 90 555 198 806
A Üzemi (üzleti)tevékenység eredménye 2 691 470 3 411 133
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 332 781 579 514
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 16 844 56 169
B. Pénzügyi műveletek eredménye 315 937 523 345
C. Szokásos vállalkozási eredmény 3 007 407 3 934 478
X. Rendkívüli bevételek 0 0
XI. Rendkívüli ráfordítások 824 1 044
D. Rendkívüli eredmény -824 -1 044
E. Adózás előtti eredmény 3 006 583 3 933 434
XII. Adófizetési kötelezettség 481 188 624 460
F. Adózott eredmény 2 525 395 3 308 974
G. Mérleg szerinti eredmény 1 525 395 808 974

 

MÉRLEG Eszközök (aktívák)
Adatok E Ft – ban
A tétel megnevezése Előző év 2004. Tárgyév 2005.
A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) 47 694 2 975 069
I. IMMATERIÁLIS JAVAK 30 600 26 859
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 14 665 21 159
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 2 429 2 927 051
B. Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.) 4 300 651 3 671 246
I. KÉSZLETEK 0 0
II. KÖVETELÉSEK 1 531 129 3 277 630
III. ÉRTÉKPAPÍROK 2 767 620 382 917
IV.PÉNZESZKÖZÖK 1 902 10 699
C. Aktív időbeli elhatárolások 54 412 104 130
ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) ÖSSZESEN (A+B+C) 4 402 757 6 750 445
MÉRLEG Források (passzívák)
Adatok E Ft – ban
A tétel megnevezése Előző év 2004. Tárgyév 2005.
D. Saját tőke (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.) 2 606 563 3 415 537
I.  JEGYZETT TŐKE 1 000 000 1 000 000
II. JEGYZETT,DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE 0 0
III. TŐKETARTALÉK 0 0
IV. EREDMÉNYTARTALKÉK 81 168 1 606 563
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 1 525 395 808 974
E.  Céltartalékok 8 653 26 144
F. Kötelezettségek(I.+II.+III.) 1 739 554 3 243 445
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1 739 554 3 243 445
G.  Passzív időbeli elhatárolások 47 987 65 319
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)ÖSSZESEN (D+E+F+G) 4 402 757 6 750 445

 

 

Budapest, 2006. május 31.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám