Fenntarthatóság

 

 

1. Fenntarthatóság – általános közzétételek

Fenntarthatósági politikáról szóló nyilatkozat

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 számú, a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló rendelet 3. cikk (1) pontjában foglalt kötelezettségének egy belső szabályzat megalkotásával tesz eleget, amely Fenntarthatósági és Átvilágítási Politika néven került kiadásra.

A Politika tartalmazza azokat a felelős, illetve fenntartható befektetési tevékenységgel kapcsolatos alapelveket, amelyek mentén az Alapkezelő a vagyonkezelési gyakorlatát működteti. A Politika preambulumában kimondja, az Alapkezelő elkötelezett a felelős és fenntartható befektetési megközelítés mellett.

Az Alapkezelő jelentős befektetője számos iparágnak és vállalatnak, ennél fogva komoly felelőssége van, mint tőkebefektetőnek. Az Alapkezelő elkötelezett abban, hogy a kockázatok megfelelő azonosítása és kezelése mellett körültekintően és felelősségteljesen fektessen be ügyfelei javára.

Az Alapkezelő arra törekszik, hogy tulajdonosként – részvényesi szerepvállalása során az általa kezelt befektetési alapok és vagyonkezelt portfoliók javára eljárva – is hozzájáruljon a jóléthez és a fenntartható fejlődéshez. Hisz abban, hogy a Környezeti, Társadalmi és Irányítási (ESG) feltételek tulajdonosi és befektetési döntéshozatalba integrálása pozitív hatást fejt ki a hosszú távú megtérülésekre. Minden alkalmazottjától, különösen a befektetési tevékenységben érintettektől megköveteli, hogy támogassa ezt a megközelítést.

Az Alapkezelő felelős befektetési gyakorlata során az egyes portfoliók sajátosságainak figyelembevétele mellett a következő stratégiákat alkalmazza:

 • Kizárási kritériumok: Az Alapkezelő tartózkodik attól, hogy olyan vállalatokba fektessen, melyek tevékenysége a nemzetközi normák szerint károsnak minősül (például: fegyverkereskedési tevékenységet folytató vállalatok)
 • ESG szempontok integrálása: Az Alapkezelő a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (Environmental, Social and Governance – ESG) tényezőket is figyelembe veszi befektetési döntései során. A fenntarthatósági kockázatok értékelése során külső ESG adatszolgálatók által nyújtott adatokra támaszkodik, melyeket belső elemzéseket is alkalmazva dolgoz fel.
 • Aktív tulajdonjog – elkötelezettség és szavazás: Az Alapkezelő jellemzően párbeszédet folytat azokkal a vállalatokkal, amelyekbe befektet. Konferenciahívások, olykor vállalatlátogatások formájában tájékozódik azokról a vállalatokról, melyekbe befektetni kíván. Ezen túl részt vesz az éves közgyűléseken, ahol szavazati jogát a Szerepvállalási Politikájában meghatározottak szerint gyakorolja. Ennek során információkat gyűjt az érintett vállalatok fenntarthatósági elkötelezettségéről és indokolt esetben a fenntarthatósági elkötelezettségét a szavazások során is érvényesítheti.Az Alapkezelő olyan befektetési döntéshozatali eljárásokat működtet és fejleszt, amelyek a fenntarthatósági kockázatok integrálását is célozzák az egyéb releváns befektetési kockázatok mellett. A fenntarthatósági kockázatok figyelembevételének konkrét módja függ az érintett portfolió jellegétől. Amennyiben a portfolió befektetési politikája kifejezetten tartalmaz olyan célokat, amelyek környezeti vagy társadalmi jellemzők vagy azok kombinációjának előmozdítására irányulnak, vagy a befektetési politika egy fenntartható befektetés megvalósítására törekszik, akkor az Alapkezelő vagyonkezelési gyakorlata eltérő mértékben, de kifejezetten előnyben részesíti olyan instrumentumokat, ahol a fenntarthatósági kockázatoknak való kitettség jellemzően alacsonyabb.Az Alapkezelő befektetési döntései során szervezeti szinten figyelembe veszi a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 számú, a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló rendelete által definiált – főbb káros hatásokat. A fenntarthatósági kockázatokat az Alapkezelő ezeken – a befektetési instrumentumok kibocsátóira gyakorolt – főbb káros hatásokon keresztül értékeli és méri.

 

Átvilágítási politikáról szóló nyilatkozat

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 számú, a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló rendelet (továbbiakban Közzétételi Rendelet) 4. cikke szerint arról tájékoztatja a befektetőit és ügyfeleit, hogy az általa kínált pénzügyi termékek esetében befektetési döntései során szervezeti szinten figyelembe veszi a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt – a Közzétételi Rendelet által definiált – főbb káros hatásokat.

A Közzétételi Rendeletben foglalt átvilágítási politika készítéséről szóló kötelezettségének az Alapkezelő a Fenntarthatósági és Átvilágítási Politika című belső szabályzata kiadásával tesz eleget.

Ezen Politika foglalja magában az a fenntarthatóság szempontjából főbb káros hatások leírását, illetve az Alapkezelőnek a káros hatások és mutatók azonosítására és rangsorolására irányuló gyakorlatát. Az Alapkezelő úgy alakítja ki és fejleszti a vonatkozó gyakorlatát, hogy azokba a jelenleg már elérhető, de idővel várhatóan egyre bővülő fenntarthatósági adatok is figyelembe vételre kerüljenek. Ugyanakkor eszközkezelőként az Alapkezelő számára rendelkezésre álló releváns adatok körét alapvetően a kibocsátók vonatkozó tényleges közzétételi gyakorlata határozza meg. Ezen információk köre az Európai Unió fenntarthatósági szabályozásának teljeskörű bevezetésével, illetve a piaci szereplő alkalmazkodását követően éri majd el a szabályozók által célul kitűzött mélységét.

Az Alapkezelő átvilágítási gyakorlata arra irányul, hogy arányosan, de a lehető leghatékonyabb módon alkosson képet az instrumentumok fenntarthatósági jellemzőiről annak érdekben, hogy az általa kínált pénzügyi termékek fenntarthatósági profiljáról a jogszabályoknak megfelelő módon tájékoztassa az ügyfeleit és befektetőit, illetve amennyiben a befektetési politika ilyen célt is megfogalmaz, akkor a portfoliók fenntarthatósági profilját ehhez igazítsa.

Az Alapkezelő a Közzétételi Rendelet 4. cikk (4) pontban foglalt elvárásnak megfelelően arról tájékoztatja az ügyfeleit és befektetőket, hogy az AEGON Globális Cégcsoport alávetette magát Egyesült Nemzetek Társadalmilag Felelős Befektetéseiről szóló egyezménynek (UN PRI) és a felelős befektetés szempontjait a vállalatcsoport magatartási kódexébe is beépítette.

Az AEGON Globális Cégcsoport 2015-ben írta alá a párizsi éghajlatvédelmi egyezményt, amely arra kötelezi, hogy tegyen lépéseket a párizsi megállapodás végrehajtásának támogatása és az éghajlatváltozással kapcsolatos kihívásnak való megfeleléshez szükséges átalakító változások felgyorsítása érdekében.

Az AEGON tagja a CDP-nek, amely arra ösztönzi a vállalatokat, hogy átláthatóan tegyék közzé az üvegházhatású gázok kibocsátását, valamint azok csökkentésére törekedjenek.

 

Az Alapkezelő szerepvállalási politikájának kivonata

Az Alapkezelő az általa kezelt befektetési alapok és vagyonkezelt portfoliók javára eljárva részvényesi szerepvállalása során az ügyfelei és/vagy befektetői érdekeinek érvényesítése érdekében jár el. Az Alapkezelő általános célja részvényesi szerepvállalása során, hogy azok a vállalatok, amelyekbe a portfoliók fektetnek az Alapkezelő befektetési céljainak megfelelően működjenek. Ennek során információkat gyűjt az érintett vállalatok fenntarthatósági elkötelezettségéről és indokolt esetben a fenntarthatósági elkötelezettségét a szavazások során is érvényesítheti.

Az Alapkezelő általánosságban támogató részvényesi magatartás képvisel Alapkezelő befektetésivel érintett társaságok vezetősége felé. Ahol az Alapkezelő által képviselt portfoliók összesített szavazati joga meghaladja az 5%-ot, valamint érdekérvényesítőképességgel bír a közgyűlési határozatokra, adott határozati javaslatok ellen is felléphet, amennyiben úgy ítéli meg, hogy ez a lépés ügyfelei és/vagy befektetői érdekében áll.

Az Alapkezelő évente tájékoztatást ad a jelen Szerepvállalási Politikája végrehajtásáról a vonatkozó jogszabály által meghatározott tartalommal. Az Alapkezelő azon intézményi befektetőit, amelyekkel portfoliókezelési megállapodást kötött, évente írásban tájékoztatja arról, hogy a befektetési stratégiája és annak végrehajtása milyen módon felel meg a megállapodásnak, továbbá hogyan járul hozzá az intézményi befektető eszközeinek közép- és hosszú távú teljesítményéhez.

Az Alapkezelő a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban a Szerepvállalási Politikát, valamint annak végrehajtásáról való tájékoztatást honlapján (www.aegonalapkezelo.hu) nyilvánosságra hozza.

 

Az Alapkezelő Zrt. javadalmazási politikájának kivonata

Az Aegon Alapkezelőnél ügyfeleink számára kollégáink munkája teremt értéket, ezért olyan munkakörülményeket és ösztönzési rendszert alakítottunk ki, mellyel a kiváló munkát végző munkatársak hosszútávon megtarthatók, illetve új tehetségeket is vonz. Ehhez a munkavégzést támogató körülmények és folyamatos képzés mellett versenyképes javadalmazási rendszerre van szükség.

Javadalmazási filozófiánk alapja a munkaerőpiac nyomon követése és a megfelelő referenciák kialakítása. Filozófiánk része az is, hogy az elvárások felett teljesítő munkatársak megfelelő javadalmazásban részesüljenek. Ennek érdekében a fix jövedelem mellett meghatározott munkakörökben változó bérezést alkalmazunk, elsősorban a vagyonkezelési és értékesítési terület esetében.

Ugyanakkor a javadalmazási politikánk csak az egészséges kockázatvállalást támogatja, ily módon megakadályozza azt, hogy kollégáink a mandátum keretein túlmutató, túlzott kockázatot vállaljanak. A figyelembe vett kockázatok magukban foglalják a fenntarthatósági kockázatokat is, ezáltal támogatva a vállalatcsoport azon vízióját, mely szerint a felelős befektetési gyakorlat hosszú távon értéket teremthet. Ennek érdekében – mások mellett – az érdekeltségi rendszer részévé teszünk kockázati mutatókat, az értékeléskor felhasználunk hosszabb távú teljesítmény adatokat is, illetve a kockázatvállalási szempontból meghatározó szereppel bíró (ún. azonosított) kollégák esetében a változó javadalmazás 50%-át elhatárolva, három év halasztással fizetjük ki. Ezáltal lehetőség van arra, hogy az értékelési időszak lezárását követően kiderülő túlzott kockázatvállalás esetén a jutalom csökkentésre vagy visszavonásra kerülhessen. A három év alatt az elhatárolt rész az Aegon Alapkezelő által kezelt kulcsfontosságú befektetési alapokba kerül befektetésre, erősítve az érdekeltséget az alapok jó teljesítményében.

A munkavállalók kijelölt köre éves változó bérezésben (bónusz) is részesülhet a teljesítmény függvényében. A bónuszban érintett munkavállalók köre: az Igazgatóság tagjai, a vagyonkezelők és elemzők, az értékesítési terület szenior kollégái, valamint a pénzügyi vezető és az elszámolási terület vezetője. Az Alapkezelő az e körben érintett munkavállalók számára személyre szabott feltételek szerint kívánja díjazni a kiváló teljesítményeket. A fenti területeken dolgozó munkavállalók besorolása alapján a maximális kifizethető bónusz kiváló teljesítmény esetén elérheti az éves jövedelem 100 százalékát is. A maximális teljesítmény akkor érhető el, ha az összes kitűzött cél túlteljesítésre kerül. A személyre szabott célok meghatározása a közvetlen vezető, míg jóváhagyása az elnök-vezérigazgató feladata, ide nem értve az Igazgatóság tagjai, valamint az azonosított munkavállalók feladatkiírását. Esetükben a célok meghatározása a Kockázatkezelés felügyelete mellett történik, míg jóváhagyása a Felügyelő Bizottság elnökének hatásköre. A célok teljesülésének megítélése, ellenőrzése és jóváhagyása a fentiekkel összhangban történik.

A bónuszként kifizethető összegek meghatározásakor az egyéni célok elérése mellett további szempontként jelenik meg az Aegon Asset Management vállalatcsoport javadalmazási bizottsága által meghatározott feltételrendszer alapján kiszámított és általa jóváhagyott bónusz keret nagysága.

 

2. Fenntarthatóság – termék szintű közzétételek

Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap
A környezeti és társadalmi jellemzők előmozdításával kapcsolatos tájékoztatás

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/2088-as számú a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló rendelet (Közzétételi Rendelet, SFDR Rendelet) 10. cikkben foglalt kötelezettségének eleget téve az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja az Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap (továbbiakban Alap) vonatkozásában.

 

Alapfogalmak

ESG (environmental, social, governance): az ESG jelző alatt a jelen tájékoztatás vonatkozásában az Alapkezelő a környezeti, társadalmi és helyes vállalatirányítási szempontok figyelembevételét érti, ami ekvivalens az SFDR Rendelet (EU 2019/2088) 2. cikk 24. pontjában foglalt „fenntarthatósági tényezők” fogalmával.

Fenntarthatósági kockázat

A fenntarthatósági kockázat olyan környezeti, társadalmi vagy irányítási esemény vagy körülmény, melynek bekövetkezése, illetve fennállása tényleges vagy potenciális, lényeges negatív hatást gyakorolhat a befektetés értékére. Ilyen fenntarthatósági kockázatok például a klíma kockázat, az átállási kockázat vagy a fosszilis energiahordozók miatti extra kiadások.

 

A fenntarthatósági kockázatok befektetési döntésekbe való integrálása

Az Alapkezelő az Alap vagyonkezelése során saját belső módszertana alapján értékeli a potenciális befektetési instrumentumokat, mely értékelés kiterjed a releváns kockázatokra és azok kezelésére is. Az Alapkezelő a fenntartható befektetési elveit a Fenntarthatósági Politikájában írja le, mely előírja a hosszútávon fenntartható fejlődési célok mentén a releváns kockázatok feltárását és a befektetési döntések során való figyelembevételét.

A vagyonkezelési döntések során a felelős portfóliómenedzserek áttekintik a potenciális befektetési instrumentumok esetében rendelkezésre álló fenntarthatósági kockázati értékelések eredményét. A kockázatkezelés részeként a fenntarthatósági kockázatok a többi befektetési kockázattal együtt mérlegelésre kerülnek a várható hozamok mértékével és azok fenntarthatóságával összevetve.
Amennyiben az Alapkezelő Fenntarthatósági Politikája olyan kizárási elveket határoz meg, amely alapján a megcélzott befektetési eszköz nem preferált, akkor befektetésre csak a Fenntarthatósági Politikában meghatározott korlátozások mentén kerülhet sor.

Amennyiben az Alap befektetési politikája olyan fenntarthatósági kockázati profilt határozott meg, amely kizárja bizonyos mértéket meghaladó fenntarthatósági kockázatok felvállalását vagy kifejezetten a fenntarthatóság előmozdítását célozza meg, akkor a vagyonkezelési döntések során egy adott instrumentum fenntarthatósági kockázata vagy a teljes portfólió fenntarthatósági kockázatához való hozzájárulása mindenképpen mérlegelésre kerül és ez adott esetben teljesen vagy részben korlátozhatja az egyes eszközökbe irányuló tényleges befektetések mértékét.

 

A környezeti vagy társadalmi jellemzők előmozdítása

Az Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap esetében az Alapkezelő arról tájékoztatja az befektetőket, hogy a portfólió az SFDR Rendelet (EU 2019/2088) által meghatározott környezeti vagy társadalmi jellemzőket, illetve ezek kombinációját előmozdító pénzügyi termék kategóriába tartozó termékként értékesíti, ugyanakkor nem sorolja a fenntartható befektetést célul kitűző pénzügyi termék kategóriába.

Az Alap befektetési célját (attraktív hozam realizálása a feltörekvő országok gazdasági növekedéséből) alapvetően egyedi részvénybefektetéseken keresztül valósítja meg. Az Alap céljaihoz igazodó befektetéseket az Alapkezelő oly módon választja ki, hogy az eszközkiválasztás során az Alap különös figyelmet fordít az egyedi vállalatok ún. ESG (environmental, social, governance) szempontok szerinti megfelelésének, azaz a pénzügyi tényezők elemzése mellett a portfólió menedzserek a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási faktorokat kifejezetten figyelembe veszik a befektetési döntési folyamatban. Az eszközkiválasztás során az Alapkezelő nem állapított meg olyan kifejezett kritériumokat, amelyek kizárólag azon alapulnak, hogy az adott eszközt előmozdító (ESG) vagy fenntartható befektetésnek minősítették-e.

Az Alap ESG célkitűzéseit úgy kívánja elérni, hogy az Alapkezelő jelen Alap esetében olyan portfólió kialakítására törekszik, amelyben a vállalatok ESG kritériumok mérésére szolgáló mutatóinak átlaga a feltörekvő piaci anyaindex (parent index, MSCI Emerging Net Total Return Index) aggregált ESG mutatójánál kedvezőbb, vagyis a működésük során a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási felelősségvállalásuk jellemzően fejlettebb. Az Alap befektetési politikájában részletezett speciális befektetési stratégiájának megvalósítását a közvetlen és közvetett befektetések ESG jellemzőinek vizsgálatán keresztül valósítjuk meg, a szokásos fundamentális és egyéb befektetés kiválasztási szempontok mellett. Ennek a lényegi eleme a fenntarthatósági kockázatok tudatos integrálása, amelynek leírását a jelen dokumentum következő szakasza részletezi.

Az Alapkezelő az alábbi módon integrálja befektetési döntéseibe az általa azonosított fenntarthatósági kockázatokat, valamint azokat az alábbi módon kezeli:

 • Kizárási lista: az Alapkezelő Alapra vonatkozó befektetési döntések során a Fenntarthatósági politika alapján működtetett és karbantartott, meghatározott eszközök vételére vonatkozó tilalmat jelentő, ún. kizárási listát alkalmazza. A tiltások az aktívan káros hatást kifejtő iparágakra vonatkoznak például fegyverkereskedelem, vagy a környezetre kifejezetten káros hatású szénbányák, vagy a talajrepesztést alkalmazó olajipari kutatással foglalkozó vállalatok.
 • Fenntarthatósági szempontok mérése: Az Alapkezelő a fenntarthatósági kockázatok azonosítására, és mérésére különböző környezeti, társadalmi és irányítási szempontokat vesz figyelembe, azok együttes és átfogó mérőszámát pedig az ESG kockázati mérőszámban foglalja össze (ESG score). Az Alapkezelő az ESG, illetve a fenntarthatósági hatások elérését saját belső értékelési keretrendszert alkalmazva méri, ebben alapvetően külső adatszolgáltatókra támaszkodik, de adott esetben a felelős portfolió menedzserek célzott elemzését is figyelembe veszi
 • Fenntarthatóság és ESG adatszolgáltatás: Az Alapkezelő a belső értékeléshez szükséges információkat külső, ESG szempontokat elemző adatszolgálatoktól is beszerezheti, a Sustainalytics, az MSCI és a Bloomberg mellett más nemzetközileg elismert adatszolgáltatókra is támaszkodhat.
 • Fenntartható fejlődés előmozdítása: Az Alapkezelő a Fenntarthatósági politikájában meghatározott és az Alap Kezelési Szabályzatában is bemutatott fenntarthatósági kockázatok mentén azonosítja be a befeketéssel érintett társaságok azon körét melyek kifejezetten környezeti és társadalmi jellemzőket előmozdító hatást fejtenek ki úgy, hogy egyúttal helyes vállalatirányítási gyakorlatokat is követnek. Valamennyi iparág és ország befektetései közül az Alapkezelő jelen Alap esetében azokat a vállalatokat preferálja, valamint felülsúlyozza, melyek ezen kritériumok tekintetében fejlettebbek és elkötelezettebbek.

A közvetlen befektetések vonatkozásában a befektetési célból kiválasztott vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatát az Alapkezelő oly módon veszi figyelembe, hogy ezt a faktort az ESG kockázati mérőszám kifejezetten tartalmazza, azaz akár alapja lehet egy súlyos – kerülendő – kockázati minősítésnek is. Az ESG kockázati mérőszám a vállalatirányítási gyakorlatot olyan tényezőkön keresztül veszi figyelembe, mint például az igazgatóság vagy vezetőség minősége és integritása, az igazgatóság struktúrája, a tulajdonosi és részvényesi jogok, javadalmazási politika, a könyvvizsgáló és pénzügyi beszámolók, az érdekelt felek irányítása.

Az Alapkezelő által alkalmazott fenntarthatósági kockázat mérés alapján az ún. súlyos kockázati kategóriába sorolt eszközökbe az Alap nem fektet be közvetlenül. A vonatkozó kockázati értékelés rendszeresen, de legalább évente felülvizsgálatra kerül.

Az Alap fő stratégiája, hogy széleskörű feltörekvő részvénypiaci kitettséget biztosítson valamint, hogy aktív részvénypiaci allokációval a feltörekvő piaci indexet meghaladó teljesítményt érjen el. Az aktív stratégia lehetővé teszi, hogy a referencia indexhez képest többlet hozamot érjen el. Az Alap földrajzi megoszlásából eredő kockázati kitettsége megközelíti a referencia indexet. Az alap fundamentális elemzésekre támaszkodik a különböző eszköz és részvény kiválasztása során, az aktív befektetési stratégiájában szervesen alkalmazza. Az eszközallokációs döntésben fontos szempont a befektetéseknek a portfolió egészére vonatkozó ESG profilra gyakorolt hatása. Utóbbi szempontok figyelembe vételének elsődleges célja a környezeti és társadalmi fenntarthatósági célok előmozdítása, nem pedig a referencia indexhez képest többlethozam generálása.

Az Alap speciális céljait szolgáló előmozdító jellegű befektetéseket elsősorban közvetlen befektetéseken keresztül valósítjuk meg. A portfolió fennmaradó részét az Alapkezelő közvetett eszközökbe fekteti. Ezen egyéb közvetett befektetések célja, hogy az alap hozamcéljait úgy támogassák, hogy eközben nem veszélyeztethetik a teljes portfolió az anyaindex (parent index) átlagos ESG értékelését meghaladó ESG értékelését, azaz előmozdító jellegét

Az ESG célkitűzések megvalósítása tekintetében az Alapkezelő az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja a jelen Alap vonatkozásában:

  • Az Alap minden befektetésénél figyelembe veszi a környezeti és társadalmi jellemzők előmozdítását. A közvetlen részvénybefektetések tekintetében az előzőekben részletezett módon kezeli és azonosítja a fenntarthatósági kockázatokat. Ennek legfontosabb elemei a kizárási lista betartása, a környezeti és társadalmi szempontokat előmozdító befektetések felülsúlyozása, valamint a saját ESG minősítés szerinti „súlyos” kockázati besorolású befektetések mellőzése.
  • Az Alapkezelő ugyanakkor közvetett befektetéseket is eszközölhet, amennyiben a megcélzott közvetlen befektetések piaci elérése korlátozott, vagy ha a költség szempontok ezt indokolják. A közvetett befektetések kiválasztásakor az Alapkezelő elsősorban a választott pénzügyi termék mögöttes termékeinek szintjén tájékozódik befektetése fenntarthatósági profiljáról és ezt felelteti meg a jelen Alap előmozdító céljának. Ugyanakkor az Alapkezelő minden arányos erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy minél teljesebb képe legyen a közvetett befektetései fenntarthatósági tényezőiről és arra törekszik, hogy a közvetett befektetések jellemzően megfeleljenek azoknak a fenntarthatósági szempontoknak, amelyeket az Alap a közvetlen befektetéseivel szemben támaszt. A közvetett befektetéseknél azonban előfordulhat, hogy azok tartalmaznak a közvetlen befektetésekre meghatározott ESG elvárásokat el nem érő kibocsátókat, azonban az Alap ezen kitettségek minimális szinten tartására törekszik.
  • Az alap célja a feltörekvő piaci gazdaságok GDP növekedéséből való részesedés tőzsdei vállalatok árfolyamemelkedésén vagy osztalékfizetésén keresztül közvetlenül vagy közvetett módon, az ESG kritériumok figyelembe vétele mellett. Az Alap befektetési stratégiájával összhangban a feltörekvő piacokat reprezentáló és az ESG jellemzőket előmozdító MSCI Emerging Markets ESG FOCUS Net Total Return USD indexet választja referenciamutatónak, amely referenciamutató teljesítményének meghaladását tűzi ki céljául. A megjelölt ESG FOCUS típusú benchmark alkalmazása továbbá támogatja a befektetési politikában megjelölt ESG célok elérését is azáltal, hogy a feltörekvő piacot reprezentáló anyaindex-ben szereplő eszközök összesített ESG értékelését meghaladó ESG értékelésű portfolióösszetételt biztosít. E cél nyomon követése érdekében az Alapkezelő rendszeresen összeveti az anyaindex és az Alap portfóliójának ESG értékelését.
  • Az jelen Alappal kapcsolatos további fenntarthatósági információk és egyéb tájékoztatások, politikák az Alapkezelő honlapján a www.aegonalapkezelo.hu érhetők el.

 

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám