Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása cégadatok változásának átvezetéséről

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy a Társaság cégadataiban a következő módosítás került átvezetésre:

 • A Társaság Budapest VIII., Örs Vezér tere 24. szám alatt bejegyzett telephelye megszűnt, helyette a Budapest VIII., Thököly út 4. szám alatt került bejegyzésre a Társaság új telephelye.

Fent leírt változások a Társaság cégkivonatában is átvezetésre kerültek, mely 2014. november 24. napjával vált hatályossá.

Budapest, 2014. november 25.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Havi jelentések – október

AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap Hirdetménye

Felügyeleti határozatok

Jelen Hirdetményt a Magyar Nemzeti Bank – Pénzügy Felügyelet a következő számú és keltű határozattal hagyta jóvá:

Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap KE-III-661/2014. 2014. október. 30.

Az Alap neve, típusa

Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap

Az Alap működési formája, fajtája, futamideje, elsődleges eszközkategóriája, harmonizáció szerinti típusa: nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű, értékpapír, ABAK-irányelv alapján harmonizált befektetési alap.

Az értékpapírok megnevezése és ISIN kódja

Sorozat ISIN
Aegon Panoráma Származtatott Alap „A” sorozatú befektetési jegye (HUF) HU0000714266
Aegon Panoráma Származtatott Alap „E” sorozatú befektetési jegye ( EUR) HU0000714274
Aegon Panoráma Származtatott Alap „I” sorozatú befektetési jegye (HUF) HU0000714308
Aegon Panoráma Származtatott Alap „P” sorozatú befektetési jegye (PLN) HU0000714290
Aegon Panoráma Származtatott Alap „R” sorozatú befektetési jegye (HUF) HU0000714316
Aegon Panoráma Származtatott Alap „U” sorozatú befektetési jegye (USD) HU0000714282

A forgalomba hozandó befektetési jegy mennyisége, névértéke és értékesítési ára

A forgalomba hozandó Befektetési jegyek mennyisége minimum 200.000.000 darab. Az Alapkezelő maximális lejegyezhető mennyiséget is meghatároz, amely 2.000.000.000 darab.
A dematerializált formában előállításra kerülő, névre szóló Befektetési jegyek névértéke 1 HUF, azaz 1 magyar forint. A Befektetési jegyek a jegyzési időszak alatt névértéken kerülnek értékesítésre, azaz jegyzési áruk 1 HUF.

Befektetési célkitűzések és befektetési politika

Az Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap célja, hogy az általa felvett pozíciók segítségével, megfelelő kockázati limitek mellett az árfolyamok változásából tőkenövekedésre tegyen szert. Az alap a különböző befektetési eszközökből igyekszik a legnagyobb szabadsággal, iparági vagy földrajzi specifikáció nélkül válogatni. Az alap kezelője fundamentális és technikai elemzés segítségével választja ki a befektetési eszközöket, és azokat úgy kombinálja, hogy ésszerű kockázatok mellett az alapnak lehetősége és mozgástere legyen a bankbetéteket jelentősen meghaladó hozamokat is elérni.

A forgalomba hozatal módja

A forgalomba hozatal módja jegyzési eljárás.

Jegyzési időszak

A jegyzési időszak 2014. november 10-12.

Jegyzés helye

Az Alapkezelő telephelye:      1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.

Jegyzés módja

A jegyzők személyesen, meghatalmazott útján vagy – amennyiben az Alapkezelővel megkötött és a jegyzés aláírásának napján érvényes, faxon történő megbízás megadására vonatkozó keretszerződéssel rendelkeznek – faxon keresztül, a jegyzés helyén adhatják le jegyzéseiket. A jegyzés megadása a jegyzési ívek aláírásával történik. A jegyzésre vonatkozó meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A jegyzők, illetve a meghatalmazottak azonosítása az Alapkezelő mindenkor hatályos üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően történik. Azok a kitöltött és aláírt jegyzések tekinthetők csupán érvényesnek, amelyek esetében a jegyzett Befektetési jegyek teljes ellenértéke a jelen Hirdetményben foglaltak szerint megfizetésre kerül.

A befektetési jegyek ellenértéke szolgáltatásának módja

A teljes vételárat egy összegben, bankátutalással kell megfizetni a Citibank Europe Plc Magyarországi Fióktelepe által vezetett 10800007-40000000-14110003 számú elkülönített letéti számla javára.
A jegyzés érvényességének elengedhetetlen feltétele, hogy az igényelt Befektetési jegyek ellenértéke – legkésőbb a jegyzés záró időpontjáig – jóváírásra kerüljön az Alap fent megjelölt letéti számláján.  A jegyzők a jegyzési ív aláírásával nyilatkoznak arról, hogy Befektetési jegyeiket mely befektetési szolgáltatónál vezetett értékpapír számlára kívánják transzferáltatni.
Amennyiben a jegyezni kívánt Befektetési jegyek ellenértékeként jóváírt összeg nem egyezik meg a fizetendő vételárral (annál kevesebb, illetve több), a jegyzés érvénytelen. Az érvénytelen jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszautalásra kerülnek.

Eljárás aluljegyzés esetén

A jegyzési eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha a jegyzés végéig legalább 200.000.000,- Ft (kétszázmillió forint) saját tőke összegyűlt. Az eredményes jegyzés esetén az Alap nyilvántartásba vételét követően a Befektetési jegyek a befektető Forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján kerülnek jóváírásra.

Aluljegyzés esetén a kibocsátás meghiúsul. A jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a jegyzési helyen kamat és jutalék levonása nélkül visszautalásra kerülnek.

A Befektetők tájékoztatása

Az Alapkezelő az Alap hivatalos Közzétételi helyén közzétesz minden – az Alappal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. Az Alap hivatalos Közzétételi helye a www.kozzetetelek.hu honlap és a www.aegonalapkezelo.hu honlap. A Befektetők kérésére a tájékoztató egy nyomtatott példánya díjmentesen is átadásra kerül.

Az Alap Befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített Kiemelt Befektetői Információ elérhető a közzétételi helyeken a jegyzési időszak kezdőnapját megelőző 7 nappal korábban, valamint díjmentesen megtekinthető a forgalmazási helyeken és az Alapkezelő telephelyén.

Hirdetmény „1% extra hozam megtakarításaira*” új ügyfelek részére számlanyitási akcióról

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 2014. november 1. és 2014. december 31. között „1% extra hozam megtakarításaira*” címmel számlanyitási akciót hirdet.

Az akció részletes feltételei:

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 1% bónuszt fizet az akcióban részt vevő Ügyfeleinek az alábbi feltételek mellett:

 • Az akció kizárólag új Ügyfeleinkre vonatkozik, 2014. december 31-ig az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.-nél (a továbbiakban Aegon Alapkezelő) történő értékpapírszámla-nyitás esetén, amennyiben a számlanyitást az Ügyfél online kezdeményezte. Online kezdeményezett számlanyitás befejezéséhez szükség van az ügyfél egyszeri személyes megjelenésére az Aegon Alapkezelő megjelölt ügyfélszolgálati irodáinak valamelyikében: (https://www.aegonalapkezelo.hu/ugyfelszolgalati-irodak/).
 • Új ügyfélnek minősül az a magánszemély vagy közület, aki 2014. október 31-én nem rendelkezett értékpapírszámlával az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt-nél.
 • A +1% bónusz összegének vetítési alapja az Ügyfél Aegon Alapkezelőnél vezetett értékpapír-számláján a kijelölt Aegon Befektetési Alapokba fektetett, 2015. január 1 – 2015. december 31. közötti átlagos értékpapír-állománya. A bónusz feltétele, hogy a fenti módon kiszámított állomány átlaga elérje vagy meghaladja a 10 millió Ft-ot.
 • Az értékpapír-állományba csak az alábbiakban kijelölt Aegon befektetési alapok befektetési jegyei számítanak bele. Más Aegon befektetési alapokban tartott összegek nem képezik a kalkuláció alapját.

  Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap,

  Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja,

  Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap,

  Aegon Climate Change Részvény Befektetési Alap,

  Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap,

  Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap,

  Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap,

  Aegon Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap,

  Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap,

  Aegon Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap,

  Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap,

  Aegon Russia Részvény Befektetési Alap,

  Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja.

 • A bónusz jóváírása 2016-ban történik, az ötödik forgalmazási napon. A jóváírás az Ügyfél számláján történhet pénz, vagy azzal megegyező piaci értékű befektetési jegy formájában, a piaci értéket a 2015. decemberi záró befektetési jegy árfolyamok alapján számítva.

Budapest, 2014. november 1.

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Hirdetmény „1% extra hozam megtakarításaira*” meglévő ügyfelek részére számlanyitási akcióról

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 2014. november 1. és 2014. december 31. között „1% extra hozam megtakarításaira*” címmel számlanyitási akciót hirdet.

* +1 % bónusz hozam jóváírás feltételei.

Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 1% bónuszt fizet az akcióban részt vevő Ügyfeleinek az alábbi feltételek mellett:

 • Az akció kizárólag azon Ügyfeleinkre vonatkozik, akik 2014. október 31-én rendelkeztek online értékpapír számlával az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.-nél (a továbbiakban Aegon Alapkezelő).
 • A +1% bónusz összegének vetítési alapja az Ügyfél Aegon Alapkezelőnél vezetett értékpapír-számláján a 2015. évi átlagos értékpapír-állománynak a 2014. október 31-i értékpapír-állományhoz viszonyított növekménye (továbbiakban növekmény), melyet a kijelölt Aegon befektetési alapokba fektet. A +1% bónusz jóváírásának feltétele, hogy a kijelölt alapokba fektetett és a fenti módon kiszámított növekmény elérje vagy meghaladja az 5 millió Ft-ot.
 • Az értékpapír-állomány növekménybe csak az alábbiakban kijelölt Aegon befektetési alapok befektetési jegyei számítanak bele. Más Aegon befektetési alapokban tartott összegek nem képezik a kalkuláció alapját.

  Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap,

  Aegon Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja,

  Aegon Belföldi Kötvény Befektetési Alap,

  Aegon Climate Change Részvény Befektetési Alap,

  Aegon IstanBull Részvény Befektetési Alap,

  Aegon Közép-Európai Részvény Befektetési Alap,

  Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap,

  Aegon Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap,

  Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap,

  Aegon Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap,

  Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap,

  Aegon Russia Részvény Befektetési Alap,

  Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapja.

 • A bónusz jóváírása 2016-ban történik, az ötödik forgalmazási napon. A jóváírás az Ügyfél számláján történhet pénz, vagy azzal megegyező piaci értékű befektetési jegy formájában az Aegon Alapkezelő döntése szerint, a piaci értéket a 2015. decemberi záró befektetési jegy árfolyamok alapján számítva.

Budapest, 2014. november 1.

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

 

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
munkanapokon: 8-16h
hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám