Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap befektetési jegyei forgalmazásának időszaki felfüggesztéséről

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazását, 2012. október 25. – 2012. október 29. közötti időszakban a befektetők érdekeinek védelme miatt felfüggeszti.

A folyamatos forgalmazás felfüggesztését az Isztambuli Értéktőzsde zárva tartása indokolja, mert emiatt az Alap nettó eszközértékének valós megállapítása ezen időszakban nem biztosított.

A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztését követő első forgalmazási nap 2012. október 30.

A folyamatos forgalmazás – fent megjelölt időszakon belüli – felfüggesztéséről Társaságunk tájékoztatja a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét és az Alap Vezető forgalmazóját.

 

Budapest, 2012. október 24.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása forgalmazási szünnapról

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az AEGON Befektetési Alapok befektetési jegyeinek forgalmazása 2012. október 27-én, valamint 2012. november 10-én, szombaton, minden forgalmazási helyen szünetel!

Budapest, 2012. október 17.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Részvény? Kötvény? Deviza? Nyersanyag?


ONLINE BEFEKTETÉSI SZÁMLA

 

 

Havi jelentések – Szeptember

Az alapok általános adatain túl, tájékozódhat azok legfrissebb teljesítményéről, az elmúlt időszak piaci eseményeiről. Kérjük, előbb válasszon évet, majd hónapot!

Az AEGON Bezpieczny kötvény befektetési alap („A” és „I” sorozata) nyilvános ajánlattétele és hirdetménye

Alapkezelő:

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

(1091 Budapest, Üllői út 1.)

Forgalmazó:

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.

(1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.)

Letétkezelő:

UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT.

(1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 5-6.)

 

2012. Október 3.

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL ÉS HIRDETMÉNY

 

Az Alap neve

AEGON Bezpieczny Kötvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve

AEGON Bezpieczny Kötvény Alap

Az értékpapír megnevezése

AEGON Bezpieczny Kötvény Befektetési Alap „A” sorozatú befektetési jegye

AEGON Bezpieczny Kötvény Befektetési Alap „I” sorozatú befektetési jegye

Az Alap kialakítására vonatkozó alapítói döntés

2/2012. számú Igazgatósági Határozat (2012. július 11.)

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa

nyilvános

A befektetési jegyek alapcímlete és ISIN kódja

AEGON Bezpieczny Kötvény „A” sorozat               1 PLN          HU0000711601

AEGON Bezpieczny Kötvény „I” sorozat                  1 PLN          HU0000711619

 

PSZÁF határozat száma H-KE-III-509/2012.

PSZÁF határozat kelte 2012. október 3.

 

Az Alap forgalmazásának kezdete

Az „A” sorozat forgalmazásának megkezdésére az Alap nyilvántartásba vételét követő második banki munkanapon kerül sor. Az Alapkezelő az „A” sorozat eredményes kibocsátását követően, „I” sorozatot is indít, külön jegyzési eljárás nélkül, az „A” sorozat első forgalmazási napját követő forgalmazási napon.

Az Alap futamideje

Az Alap határozatlan időre jön létre.

Az Alap üzleti éve

Az Alap első üzleti éve a nyilvántartásba vétel napjától 2012. december 31-ig tart. A további üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel.

 

Jegyzési eljárás lefolytatására az „I” sorozat esetében nem kerül sor.

 

A Befektetők köre

A Befektetési jegyek „A” sorozatát egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

A Befektetési jegyek „I” sorozatát azon jogi személyek vásárolhatják meg, akik a vétel napján legalább 1,5 millió PLN értékben vásárolnak az „I” sorozatból vagy az ügyfél „I” sorozatban lévő állománya az aktuális vétellel együttesen, piaci értéken számolva meghaladja a 1,5 millió PLN-t.

 

A forgalomba hozatalra kerülő befektetési jegyek sorozata és típusa

A Tőkepiaci törvény 5. § (1) bekezdés 23. pontja szerint dematerializált formában előállított, „A” sorozatú, névre szóló Befektetési jegyek. A Befektetési jegyek névértéke 1 PLN.

Hozamfizetés

Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszaváltási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

A Befektetési jegy forgalmazására vonatkozó részletes feltételeket a Tájékoztató és Kezelési Szabályzat tartalmazza, mely elérhető az Alapkezelő székhelyén és a forgalmazási helyeken, valamint a budsfejl801:12082 honlapon és a forgalmazó honlapján www.aegonforgalmazo.hu

 

Az Alap saját tőkéje

Az Alap saját tőkéje induláskor a Befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg. Az Alap működése során a saját tőke a nettó eszközértékkel azonos. Az induláskori minimális tőke 200 000 000,- HUF-nak megfelelő PLN, melyet az induláskor érvényes MNB közép árfolyamon vesz az Alapkezelő figyelembe. Az induló tőke így megfelel a Batv. által megkövetelt 200 000 000,- forintos határértéknek. Induláskor a maximális tőke 2 000 000 000,- HUF-nak megfelelő PLN, melyet az induláskor érvényes MNB közép árfolyamon vesz az Alapkezelő figyelembe.

 

Az Alap befektetési stratégiája

Az Alap célja, hogy tőkéjét kizárólag kamatozó eszközökbe fektesse, azon belül is legnagyobb részben Lengyelország, illetve kisebb részben más, az Európai Unió államai által kibocsátott vagy azok által garantált értékpapírokba. A kibocsátó állam besorolása el kell, hogy érje legalább a „BB”minősítést.

 

Jegyzési időszak

A jegyzési időszak 2012. október 4 – október 8.

Jegyzés helye

A Forgalmazó székhelye:        1085 Budapest, Kálvin tér 12-13,

Telefax:                                  +36 1 476 2030

Telefonszám:                          +36 1 476 2043

 

Forgalmazó nyitvatartása

H-P: 9:00-17:00

A jegyzés módja

A jegyzők személyesen, meghatalmazott útján vagy – amennyiben a Forgalmazóval megkötött és a jegyzés aláírásának napján érvényes, faxon történő megbízás megadására vonatkozó keretszerződéssel rendelkeznek – faxon keresztül, a jegyzés helyén adhatják le jegyzéseiket. A jegyzés megadása a jegyzési ívek cégszerű aláírásával történik. A jegyzésre vonatkozó meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A jegyzők, illetve a meghatalmazottak azonosítása a Forgalmazó mindenkor hatályos üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően történik. Azok a kitöltött és aláírt jegyzések tekinthetők csupán érvényesnek, amelyek esetében a jegyzett Befektetési jegyek teljes ellenértéke a lentebb, a “Fizetés módja” című bekezdésben foglaltak szerint megfizetésre kerül.

A jegyzésre felajánlott Befektetési jegyek mennyisége

Az Alapkezelő az Alap Befektetési jegyeiből a jegyzés során összesen minimum 3.500.000 darabot ajánl fel, megfelelve ezzel a Tpt. által megkövetelt 200.000.000 forintos határértéknek. A maximális lejegyezhető mennyiséget az Alapkezelő 27.000.000 darabban határozza meg.

 

A jegyzési árfolyam

A jegyzési árfolyam egyenlő a névérték 100%-val.

Minimális jegyezhető mennyiség

A minimálisan jegyezhető mennyiség jegyzésenként 100.000.- PLN össznévértékű befektetési jegy.

A fizetés módja

A teljes vételárat egy összegben, bankátutalással kell megfizetni a Unicredit Bank Hungary Zrt. által vezetett 10918001 – 00000003 – 08850002 számú elkülönített letéti számla javára.

A jegyzés érvényességének elengedhetetlen feltétele, hogy az igényelt Befektetési jegyek ellenértéke – legkésőbb a jegyzés záró időpontjáig – jóváírásra kerüljön az Alap fent megjelölt letéti számláján. Amennyiben a jegyezni kívánt Befektetési jegyek ellenértékeként jóváírt összeg nem egyezik meg a fizetendő vételárral (annál kevesebb, illetve több), a jegyzés érvénytelen. Az érvénytelen jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszautalásra kerülnek.

Eljárás túljegyzés esetén

Az Alapkezelő túljegyzés esetén a „kártyaleosztás” szabályait alkalmazza.

Eljárás aluljegyzés esetén

Aluljegyzés esetén a kibocsátás meghiúsul. A jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszautalásra kerülnek.

Elállási jog

Ha a Tájékoztató a jegyzési eljárás időtartama alatt kiegészítésre kerül, az a Befektető, aki a kiegészített Tájékoztató közzététele előtt jegyzett Befektetési jegyet, a szerződéstől a kiegészítés közzétételét követő tizenöt napon belül elállhat. A Befektető elállása esetén a Kibocsátó, illetve a Forgalmazó egyetemlegesen köteles a Befektetőnek a jegyzéssel kapcsolatos költségét és kárát megtéríteni. A módosítás közzétételét követő tizenöt napos időtartam alatt az allokáció nem folytatható le.

A Befektetési jegyek átvétele

A Tőkepiaci törvény 6. § (3) bekezdése alapján a Befektetési jegyek kizárólag névre szóló, dematerializált formában kerülnek előállításra, így csak dematerializált értékpapírok nyilvántartására szolgáló értékpapír számlán tarthatók nyilván, azaz fizikai kikérésre nem kerülhet sor. A jegyzők a jegyzési ív aláírásával nyilatkoznak arról, hogy Befektetési jegyeiket mely befektetési szolgáltatónál vezetett értékpapír számlára kívánják transzferáltatni.

Az Alapok nyilvántartásba vétele

Az Alapkezelő a jegyzés lezárását követően haladéktalanul kérelmezni fogja a Felügyeletnél az Alap nyilvántartásba vételét.

 

I. Melléklet – Forgalmazási helyek

Forgalmazó Honlap Irányító-szám Város Utca, házszám Bezpieczny Kötvény Alap
„A” és “I” sorozat
AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt www.aegonforgalmazo.hu 1085 Budapest Kálvin tér 12-13.  

X

 

 

 

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. közleménye az alapítói határozatról

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

 

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-041365), mint az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyedüli tulajdonosa (részvényese) 2012. szeptember 25. napján a Társaság székhelyén meghozta az alábbi határozatokat.

1/2012-09-25. sz. alapítói határozat

Az egyedüli alapító – figyelemmel a 2011. évi CXCIII. törvény 8. § foglaltakra – a Társaság igazgatósági tagjai közül

–     Kadocsa Péter elnök vezérigazgatót

a.) a 2011. évi CXCIII. törvény 8. § (5) bekezdése szerinti, a befektetési alapkezelő teljes tevékenységét irányító személynek,

b.) illetőleg a 2011. évi CXCIII. törvény 8. § (6) bekezdése szerinti, a befektetés kezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személynek,

–          Kocsis Bálint operatív vezérigazgatót a 2011. évi CXCIII. törvény 8. § (7) bekezdése szerinti, a befektetési alapkezelő adminisztratív tevékenységét irányító személynek

jelöli ki.

A fenti kijelölést az egyedüli alapító arra is figyelemmel teszi meg, hogy az érintett személyek a 2011. évi CXCIII. törvény 8. § (5-7) bekezdéseiben rájuk irányadó alkalmassági feltételeknek megfelelnek.

k.m.f.

AEGON Magyarország Általános Biztosító

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

egyedüli alapító

képviselik: Zatykó Péter elnök-vezérigazgató és dr. Nagy László vezető jogtanácsos

 

 

 

 

Dübörögnek az új kötvény kibocsátások

Véget ért a nyár, a befektetők mellett a kibocsátók pénzügyesei is visszatértek a szabadságról, így egymást érik az új kötvénykibocsátások a világban és persze Európában is. Ezekből csemegéztünk, néhány érdekesebb ügyletet bemutatva. De előbb egy rövid piaci update.

[…]

A teljes elemzést itt találja:

 

Hirdetmény “Nyisson számlát +1% bónuszért!” akcióról

Az Aegon Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. + 1% bónuszt ír jóvá új ügyfelei részére, 2012. december 31-ig történő értékpapírszámla-nyitás esetén, amennyiben a számlanyitást az ügyfél online kezdeményezte. Online kezdeményezett számlanyitás befejezéséhez szükség van az ügyfél személyes megjelenésére az AEGON Forgalmazó ügyfélszolgálati irodáinak valamelyikében.

A +1% bónusz összegének kalkulációs alapja az AEGON Befektetési Alapokba fektetett, 2013. január 1. – 2013. december 31. közötti átlagos értékpapír-állomány, az AEGON Pénzpiaci Befektetési Alapba fektetett állomány kivételével.

A +1% bónusz jóváírása 2014-ben történik, az AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. ötödik forgalmazási napján. A jóváírás az ügyfél számláján történhet pénz, vagy azzal megegyező piaci értékű befektetési jegy formájában, a piaci értéket a 2013. decemberi záró befektetési jegy árfolyamok alapján számítva.

Az akció 2013. február 28-ig meghosszabbításra került.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
munkanapokon: 8-16h
hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám