Havi jelentések – szeptember

Az alapok általános adatain túl, tájékozódhat azok legfrissebb teljesítményéről, az elmúlt időszak piaci eseményeiről.

Szép új világ: növekvő infláció

Nyersanyagpiac – Természetes fedezés a növekvő árszínvonallal szemben

Napjainkban számos ország esetében nemhogy alacsony, de negatív inflációról kell beszélnünk. Ez első hallásra még pozitívnak is hathat, ugyanakkor hasonlóan a magas inflációhoz a defláció sem tesz jót egy gazdaságnak. Az árszínvonal tartós csökkenését gyakran okozhatja a pénz- és/vagy hitelkínálat csökkenése, de deflációhoz vezethet a kormányzat, a háztartások és a vállalatok drasztikus fogyasztás visszafogása is. A defláció egy kellemetlen mellékhatása a növekvő munkanélküliség is, továbbá kifejezetten veszélyes lehet az is, ha a defláció beépül a várakozásokba, mert ez a fogyasztás visszafogásával még jobban növelheti a gazdasági visszaesését. Nem véletlen hát, hogy a központi bankok a két extrémumot egyaránt el kívánják kerülni, és egy köztes állapotot szeretnének fenntartani. A gazdaságnak egy ún. Goldilocks állapotára törekszenek, amely nem annyira forró, hogy komoly inflációt gerjeszt, és nem is annyira hideg, hogy a tartós defláción keresztül recessziót eredményez. Minderre jó példa volt az 1990-es évek közepének amerikai gazdasága, – se nem volt túl forró, se nem volt túl hideg – amely pont jól működött. Egy ilyen idilli állapotot hosszú távon fenntartani nem könnyű feladat, és mint az angol Goldilocks mesében (Aranyhajú és a három medve) a dolgok csak addig mennek jól, míg meg nem érkezik a három medve (a medve piac), akik a zabkásájukat követelik, ami persze már rég elfogyott.

[…]

A teljes kitekintést itt találja:

Tereljük ki az MNB-kéthetest?

Óriási az MNB kéthetes kötvényállománya. Ki kellene végre terelni onnan” – hallom többtapasztalt, régi motoros policy javaslatát. Kinek, hova, miért?

Az MNB-kéthetes, ami egyfajta sterilizált forintállomány a magyar pénzpiacon, valóbanrobbanásszerően nıtt az elmúlt idıszakban. Az ok hasonló, mint annak idején a csúszóleértékelésben volt: nettó tıkebeáramlásnak vagyunk tanúi, hiszen sokkal gyorsabban hívjákle az IMF-hiteleket, mint amilyen mértékben az egyéb külsı tıkebevonás leállt, gyakorlatilagmegelılegezve, hogy a magán tıkebeáramlás egy darabig még döcögni fog. Az MNB, ahogy10 évvel ezelıtt is, sterilizált intervenciót hajt végre, amikor a beáramló IMF-pénzt (devizát)forintra váltja, tehát a tartalék növelésére használja, és a keletkezı, „teremtett” forintot ajegybank kötelezettségeit megkerülhetetlenül növeli.

[…]

A teljes elemzést itt találja:

Az AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja Nyilvános ajánlattétele és Hirdetménye

Az Alap neve
AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja

Az Alap rövid neve
AEGON Smart Money Alapok Alapja

Az értékpapír megnevezése
AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja befektetési jegye

Az Alap kialakítására vonatkozó alapítói döntés
3/2009. számú Igazgatósági Határozat (2009. július 13.)

Az befektetési jegyek alapcímlete
A Tőkepiaci törvény 5 § (1) 23. pontja szerint dematerializált formában előállított, “A” sorozatú, névreszóló Befektetési jegyek. A Befektetési jegy ISIN kódja:

  • Sorozat: “A” sorozat
  • Alapcímlet: 1 HUF
  • ISIN kód: HU0000708169

Az Alap fajtája

nyíltvégű

Az Alap típusa
nyilvános

Az Alap futamideje
Az Alap határozatlan időre jön létre.

Az Alap üzleti éve
Az Alap első üzleti éve a nyilvántartásba vétel napjától 2009. december 31-ig tart. A további üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel.

Az Alap saját tőkéje
Az Alap saját tőkéje induláskor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, működése során a saját tőke az Alap összesített nettó eszközértékével azonos. Az induláskori minimális tőke 200 000 000,- HUF. Az induló tőke így megfelel a Tpt. által megkövetelt 200.000.000.-forintos határértéknek. Induláskor a maximális tőke 2.000.000.000.- HUF.

Az Alap befektetési stratégiája
Az Alap célja az, hogy olyan befektetési portfoliót hozzon létre a Befektetők számára, amely pozitív hozamot eredményez minden körülmények között, azaz ún. „total return” szemléletű.

Hozamfizetés
Az Alapok a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizetnek, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszaváltási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

A Befektetők köre
A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

A forgalomba hozatalra kerülő Befektetési jegyek sorozata és típusa
A Tőkepiaci törvény 5. § (1) bekezdés 23. pontja szerint dematerializált formában előállított, “A”sorozatú, névre szóló Befektetési jegyek. A Befektetési jegyek névértéke 1.- HUF.

A Tájékoztató, amely a befektetési jegyre és a befektetési alapra vonatkozó lényeges információkat tartalmazza, hozzáférhető a jegyzési helyen, az alapkezelő székhelyén (1091 Budapest, Üllői út 1.) illetve a budsfejl801:12082 honlapon.

 

PSZÁF határozat
Száma: EN-III/ÉA-102/2009
Kelte: 2009. szeptember 4.

Jegyzési időszak

A jegyzési időszak 2009. szeptember 7. – szeptember 9.

Jegyzés helye
A Forgalmazó székhelye:
1085 Budapest, Kálvin tér. 12-13.
Telefax: +36 1 476 2030
Telefonszám: +36 1 476 2043

Forgalmazó nyitva tartása
H-P: 9:00-17:00

A jegyzők köre
A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

A jegyzés módja
A jegyzők személyesen, meghatalmazott útján vagy – amennyiben a Forgalmazóval megkötött és a jegyzés aláírásának napján érvényes, faxon történő megbízás megadására vonatkozó keretszerződéssel rendelkeznek -faxon keresztül a jegyzés helyén adhatják le jegyzéseiket. A jegyzés megadása magánszemély jegyzők esetén a jegyzési ívek aláírásával, nem magánszemélyek esetén a jegyzési ívek cégszerű aláírásával történik. A jegyzésre vonatkozó meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A jegyzők, illetve a meghatalmazottak azonosítása a Forgalmazó mindenkor hatályos üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően történik. Azok a kitöltött és aláírt jegyzések tekinthetők csupán érvényesnek, amelyek esetében a jegyzett Befektetési jegyek teljes ellenértéke a lentebb, a “Fizetés módja” című bekezdésben foglaltak szerint megfizetésre kerül.

A jegyzésre felajánlott Befektetési jegyek mennyisége
Az Alapkezelő az Alap Befektetési jegyeiből a jegyzés során összesen minimum 200.000.000 darabot ajánl fel, megfelelve ezzel a Tpt. által megkövetelt 200.000.000 forintos határértéknek. A maximális lejegyezhető mennyiséget az Alapkezelő 2.000.000.000 darabban határozza meg.

A jegyzési árfolyam
A jegyzési árfolyam egyenlő a névérték 100%-val.

Minimális jegyezhető mennyiség
A minimálisan jegyezhető mennyiség jegyzésenként 500.000.- HUF össznévértékű befektetési jegy.

A fizetés módja
A teljes vételárat egy összegben, bankátutalással kell megfizetni az Unicredit Bank Hungary Zrt-nél vezetett 10918001-00000003-04030006 számú magyar forint elkülönített letéti számlája javára.
A jegyzés érvényességének elengedhetetlen feltétele, hogy az igényelt Befektetési jegyek ellenértéke – legkésőbb a jegyzészáró időpontjáig – jóváírásra kerüljön az Alap fent megjelölt letéti számláján. Amennyiben a jegyezni kívánt Befektetési jegyek ellenértékeként jóváírt összeg nem egyezik meg a fizetendő vételárral (annál kevesebb, illetve több), a jegyzés érvénytelen. Az érvénytelen jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszautalásra kerülnek.

Eljárás túljegyzés esetén
Az Alapkezelő túljegyzés esetén a „kártyaleosztás” szabályait alkalmazza.

Eljárás aluljegyzés esetén
Aluljegyzés esetén a kibocsátás meghiúsul. A jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszautalásra kerülnek.

Elállási jog
Ha a Tájékoztató a jegyzési eljárás időtartama alatt kiegészítésre kerül, az a Befektető, aki a kiegészített Tájékoztató közzététele előtt jegyzett Befektetési jegyet, a szerződéstől a kiegészítés közzétételét követő tizenöt napon belül elállhat. A Befektető elállása esetén a Kibocsátó, illetve a Forgalmazó egyetemlegesen köteles a Befektetőnek a jegyzéssel kapcsolatos költségét és kárát megtéríteni. A módosítás közzétételét követő tizenöt napos időtartam alatt az allokáció nem folytatható le.

A Befektetési jegyek átvétele
A Tőkepiaci törvény 6. § (3) bekezdése alapján a Befektetési jegyek kizárólag névre szóló, dematerializált formában kerülnek előállításra, így csak dematerializált értékpapírok nyilvántartására szolgáló értékpapírszámlán tarthatók nyilván, azaz fizikai kikérésre nem kerülhet sor. A jegyzők a jegyzési ív aláírásával nyilatkoznak arról, hogy Befektetési jegyeiket mely befektetési szolgáltatónál vezetett értékpapír számlára kívánják transzferáltatni.

Az Alap nyilvántartásba vétele
Az Alapkezelő a jegyzés lezárását követően haladéktalanul kérelmezni fogja a Felügyeletnél az Alap nyilvántartásba vételét.

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. közzététele szavazati jog megoszlásának változásáról

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 61.§-ban foglalt követelményeknek eleget téve, az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261) ezúton teszi közzé, hogy 2009. augusztus 31 és szeptember 1 között, tőzsdei részvényátruházás során az AEGON Magyarország Biztosító Zrt. tulajdonában lévő Állami Nyomda Nyrt. szavazati aránya 10,57%-ról 3,70%-ra csökkent, az AEGON Unit Linked Részvény Eszközalap átalakulása miatt. Ezzel egy időben az AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap tulajdonában lévő Állami Nyomda Nyrt. szavazati aránya 2,24%-ról 9,11%-ra nőtt. Az összehangoltan eljáró jogi személyek szavazati jogának aránya a fenti törvény 61.§ (3) bekezdésében meghatározott bejelentési mértéket nem lépte át.

 

Budapest, 2009. szeptember 02.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
munkanapokon: 8-16h
hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám