Havi jelentések – november

Az alapok általános adatain túl, tájékozódhat azok legfrissebb teljesítményéről, az elmúlt időszak piaci eseményeiről.

Az AEGON befektetési alapok forgalmazási helyeinek bővülése

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az AEGON befektetési alapok befektetési jegyeinek forgalmazási helye az alábbiak szerint bővül:

Unicredit Bank Hungary Zrt., 1097 Budapest, Koppány u. 2-4. /Soroksári úti TESCO/

 

Budapest, 2008. november 28.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Az AEGON befektetési alapok forgalmazási helyeinek bővülése

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az AEGON befektetési alapok befektetési jegyeinek forgalmazási helye az alábbiak szerint bővül:

Unicredit Bank Hungary Zrt., 9600 Sárvár, Hunyadi u. 1.

 

Budapest, 2008. november 28.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Az AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap Nyilvános ajánlattétele és Hirdetménye

Az Alap neve
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve
AEGON IstanBull Részvény Alap

Az értékpapír megnevezése
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap befektetési jegye

Az Alap kialakítására vonatkozó alapítói döntés
2/2008. számú Igazgatósági Határozat (2008. szeptember 17.)

Az Alap fajtája
nyíltvégű

Az Alap típusa
nyilvános

Az befektetési jegyek alapcímlete
1 HUF

PSZÁF határozat száma – E-III/110.732/2008.
PSZÁF határozat kelte – 2008. november 26.

Jegyzési időszak
A jegyzési időszak 2008. november 27- december 1.

Jegyzés helye
A Forgalmazó székhelye:
1085 Budapest, Kálvin tér. 12-13.
Telefax: +36 1 476 2030
Telefonszám: +36 1 476 2043

Forgalmazó nyitva tartása
H-P: 9:00-17:00

A jegyzők köre
A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

A jegyzés módja
A jegyzők személyesen, meghatalmazott útján vagy – amennyiben a Forgalmazóval megkötött és a jegyzés aláírásának napján érvényes, faxon történő megbízás megadására vonatkozó keretszerződéssel rendelkeznek -faxon keresztül a jegyzés helyén adhatják le jegyzéseiket. A jegyzés megadása magánszemély jegyzők esetén a jegyzési ívek aláírásával, nem magánszemélyek esetén a jegyzési ívek cégszerű aláírásával történik. A jegyzésre vonatkozó meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A jegyzők, illetve a meghatalmazottak azonosítása a Forgalmazó mindenkor hatályos üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően történik. Azok a kitöltött és aláírt jegyzések tekinthetők csupán érvényesnek, amelyek esetében a jegyzett Befektetési jegyek teljes ellenértéke a lentebb, a “Fizetés módja” című bekezdésben foglaltak szerint megfizetésre kerül.

A jegyzésre felajánlott Befektetési jegyek mennyisége
Az Alapkezelő az Alap Befektetési jegyeiből a jegyzés során összesen minimum 200.000.000 darabot ajánl fel,megfelelve ezzel a Tpt. által megkövetelt 200.000.000 forintos határértéknek. A maximális lejegyezhető mennyiséget az Alapkezelő 2.000.000.000 darabban határozza meg.

A jegyzési árfolyam
A jegyzési árfolyam egyenlő a névérték 100%-val.

Minimális jegyezhető mennyiség
A minimálisan jegyezhető mennyiség jegyzésenként 500.000.- HUF össznévértékű befektetési jegy.

A fizetés módja
A teljes vételárat egy összegben, bankátutalással kell megfizetni az Alap Citibank Zrt-nél vezetett 10800007 –18384002 számú magyar forint elkülönített letéti számlája javára. A jegyzés érvényességének elengedhetetlen feltétele, hogy az igényelt Befektetési jegyek ellenértéke – legkésőbb a jegyzészáró időpontjáig – jóváírásra kerüljön az Alap fent megjelölt letéti számláján. Amennyiben a jegyezni kívánt Befektetési jegyek ellenértékeként jóváírt összeg nem egyezik meg a fizetendő vételárral (annál kevesebb, illetve több), a jegyzés érvénytelen. Az érvénytelen jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszautalásra kerülnek.

Eljárás túljegyzés esetén
Az Alapkezelő túljegyzés esetén a „kártyaleosztás” szabályait alkalmazza.

Eljárás aluljegyzés esetén
Aluljegyzés esetén a kibocsátás meghiúsul. A jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszautalásra kerülnek.

Elállási jog
Ha a Tájékoztató a jegyzési eljárás időtartama alatt kiegészítésre kerül, az a Befektető, aki a kiegészített Tájékoztató közzététele előtt jegyzett Befektetési jegyet, a szerződéstől a kiegészítés közzétételét követő tizenöt napon belül elállhat. A Befektető elállása esetén a Kibocsátó, illetve a Forgalmazó egyetemlegesen köteles a Befektetőnek a jegyzéssel kapcsolatos költségét és kárát megtéríteni. A módosítás közzétételét követő tizenöt napos időtartam alatt az allokáció nem folytatható le.

A Befektetési jegyek átvétele
A Tőkepiaci törvény 6. § (3) bekezdése alapján a Befektetési jegyek kizárólag névre szóló, dematerializált formában kerülnek előállításra, így csak dematerializált értékpapírok nyilvántartására szolgáló értékpapírszámlán tarthatók nyilván, azaz fizikai kikérésre nem kerülhet sor. A jegyzők a jegyzési ív aláírásával nyilatkoznak arról, hogy Befektetési jegyeiket mely befektetési szolgáltatónál vezetett értékpapír számlára kívánják transzferáltatni.

Az Alap nyilvántartásba vétele
Az Alapkezelő a jegyzés lezárását követően haladéktalanul kérelmezni fogja a Felügyeletnél az Alap nyilvántartásba vételét.

Az Alap futamideje
Az Alap határozatlan időre jön létre.

Az Alap üzleti éve
Az Alap első üzleti éve a nyilvántartásba vétel napjától 2008. december 31-ig tart. A további üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel.

Az Alap saját tőkéje
Az Alap saját tőkéje induláskor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, működése során a saját tőke az Alap összesített nettó eszközértékével azonos. Az induláskori minimális tőke 200 000 000,- HUF. Az induló tőke így megfelel a Tpt. által megkövetelt 200.000.000.-forintos határértéknek. Induláskor a maximális tőke 2.000.000.000.- HUF.

Hozamfizetés
Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszaváltási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

A Befektetők köre
A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

A forgalomba hozatalra kerülő Befektetési jegyek sorozata és típusa
A Tőkepiaci törvény 5. § (1) bekezdés 23. pontja szerint dematerializált formában előállított, “A”sorozatú, névre szóló Befektetési jegyek. A Befektetési jegyek névértéke 1.- HUF.

A Tájékoztató, amely a befektetési jegyre és a befektetési alapra vonatkozó lényeges információkat tartalmazza, hozzáférhető a jegyzési helyen, az alapkezelő székhelyén (1091 Budapest, Üllői út 1.) illetve a budsfejl801:12082 honlapon.

 

Az AEGON Russia Részvény Befektetési Alap Nyilvános ajánlattétele és Hirdetménye

Az Alap neve
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve
AEGON Russia Részvény Alap

Az értékpapír megnevezése
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap befektetési jegye

Az Alap kialakítására vonatkozó alapítói döntés
2/2008. számú Igazgatósági Határozat (2008. szeptember 17.)

Az Alap fajtája
nyíltvégű

Az Alap típusa
nyilvános

Az befektetési jegyek alapcímlete
1 HUF

PSZÁF határozat száma – E-III/110.732/2008.
PSZÁF határozat kelte – 2008. november 26.

Jegyzési időszak
A jegyzési időszak 2008. november 27- december 1.

Jegyzés helye
A Forgalmazó székhelye:
1085 Budapest, Kálvin tér. 12-13.
Telefax: +36 1 476 2030
Telefonszám: +36 1 476 2043

Forgalmazó nyitva tartása
H-P: 9:00-17:00

A jegyzők köre
A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

A jegyzés módja
A jegyzők személyesen, meghatalmazott útján vagy – amennyiben a Forgalmazóval megkötött és a jegyzés aláírásának napján érvényes, faxon történő megbízás megadására vonatkozó keretszerződéssel rendelkeznek -faxon keresztül a jegyzés helyén adhatják le jegyzéseiket. A jegyzés megadása magánszemély jegyzők esetén a jegyzési ívek aláírásával, nem magánszemélyek esetén a jegyzési ívek cégszerű aláírásával történik. A jegyzésre vonatkozó meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A jegyzők, illetve a meghatalmazottak azonosítása a Forgalmazó mindenkor hatályos üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően történik. Azok a kitöltött és aláírt jegyzések tekinthetők csupán érvényesnek, amelyek esetében a jegyzett Befektetési jegyek teljes ellenértéke a lentebb, a “Fizetés módja” című bekezdésben foglaltak szerint megfizetésre kerül.

A jegyzésre felajánlott Befektetési jegyek mennyisége
Az Alapkezelő az Alap Befektetési jegyeiből a jegyzés során összesen minimum 200.000.000 darabot ajánl fel, megfelelve ezzel a Tpt. által megkövetelt 200.000.000 forintos határértéknek. A maximális lejegyezhető mennyiséget az Alapkezelő 2.000.000.000 darabban határozza meg.

A jegyzési árfolyam
A jegyzési árfolyam egyenlő a névérték 100%-val.

Minimális jegyezhető mennyiség
A minimálisan jegyezhető mennyiség jegyzésenként 500.000.- HUF össznévértékű befektetési jegy.

A fizetés módja
A teljes vételárat egy összegben, bankátutalással kell megfizetni az Alap Unicredit Bank Hungary Zrt-nél vezetett 10918001 – 00000003 – 04050004 számú magyar forint elkülönített letéti számlája javára. A jegyzésérvényességének elengedhetetlen feltétele, hogy az igényelt Befektetési jegyek ellenértéke – legkésőbb a jegyzés záró időpontjáig – jóváírásra kerüljön az Alap fent megjelölt letéti számláján. Amennyiben a jegyezni kívánt Befektetési jegyek ellenértékeként jóváírt összeg nem egyezik meg a fizetendő vételárral (annál kevesebb, illetve több), a jegyzés érvénytelen. Az érvénytelen jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5napon belül a jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszautalásra kerülnek.

Eljárás túljegyzés esetén
Az Alapkezelő túljegyzés esetén a „kártyaleosztás” szabályait alkalmazza.

Eljárás aluljegyzés esetén
Aluljegyzés esetén a kibocsátás meghiúsul. A jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszautalásra kerülnek.

Elállási jog
Ha a Tájékoztató a jegyzési eljárás időtartama alatt kiegészítésre kerül, az a Befektető, aki a kiegészített Tájékoztató közzététele előtt jegyzett Befektetési jegyet, a szerződéstől a kiegészítés közzétételét követő tizenöt napon belül elállhat. A Befektető elállása esetén a Kibocsátó, illetve a Forgalmazó egyetemlegesen köteles a Befektetőnek a jegyzéssel kapcsolatos költségét és kárát megtéríteni. A módosítás közzétételét követő tizenöt napos időtartam alatt az allokáció nem folytatható le.

A Befektetési jegyek átvétele
A Tőkepiaci törvény 6. § (3) bekezdése alapján a Befektetési jegyek kizárólag névre szóló, dematerializált formában kerülnek előállításra, így csak dematerializált értékpapírok nyilvántartására szolgáló értékpapírszámlán tarthatók nyilván, azaz fizikai kikérésre nem kerülhet sor. A jegyzők a jegyzési ív aláírásával nyilatkoznak arról, hogy Befektetési jegyeiket mely befektetési szolgáltatónál vezetett értékpapír számlára kívánják transzferáltatni.

Az Alap nyilvántartásba vétele
Az Alapkezelő a jegyzés lezárását követően haladéktalanul kérelmezni fogja a Felügyeletnél az Alapnyilvántartásba vételét.

Az Alap futamideje
Az Alap határozatlan időre jön létre.

Az Alap üzleti éve
Az Alap első üzleti éve a nyilvántartásba vétel napjától 2008. december 31-ig tart. A további üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel.

Az Alap saját tőkéje
Az Alap saját tőkéje induláskor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, működése során a saját tőke az Alap összesített nettó eszközértékével azonos. Az induláskori minimális tőke 200 000 000,- HUF. Az induló tőke így megfelel a Tpt. által megkövetelt 200.000.000.-forintos határértéknek. Induláskor a maximális tőke 2.000.000.000.- HUF.

Hozamfizetés
Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszaváltási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

A Befektetők köre
A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

A forgalomba hozatalra kerülő Befektetési jegyek sorozata és típusa
A Tőkepiaci törvény 5. § (1) bekezdés 23. pontja szerint dematerializált formában előállított, “A”sorozatú, névre szóló Befektetési jegyek. A Befektetési jegyek névértéke 1.- HUF.

A Tájékoztató, amely a befektetési jegyre és a befektetési alapra vonatkozó lényeges információkat tartalmazza, hozzáférhető a jegyzési helyen, az alapkezelő székhelyén (1091 Budapest, Üllői út 1.) illetve a budsfejl801:12082 honlapon.

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. befolyásoló részesedés csökkentése

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 67.§-ban foglalt követelményeknek eleget téve, az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton teszi közzé, hogy 2008. november 20-i tözsdei részvényátruházás során 5,65%-ról 2,80%-ra csökkentette saját, illetve vagyonkezelésében lévő összehangoltan eljáró jogi személyekszavazati jogot biztosító befolyásoló részesedését a ÁSynergon Informatika Nyrt.-ben (székhely: 1047 Budapest, Baross utca 91-95. cégjegyzékszám: 01-10-044960)

Az összehangoltan eljáró jogi személyek felsorolása, tulajdona és szavazati jogának mértéke:

  • AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.  – 35 033 – 0,44%
  • AEGON Magyarország Nyugdíjpénztár Magán ágazat  – 180 213 – 4,43%
  • AEGON Magyarország Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat – 31 463 – 0,77%

 

Budapest, 2008. november 24.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Az AEGON befektetési alapok forgalmazási helyeinek bővülése

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az AEGON befektetési alapok befektetési jegyeinek forgalmazási helye az alábbiak szerint bővül:

Unicredit Bank Hungary Zrt., 1119 Budapest, Andor u. 2.

 

Budapest, 2008. november 17.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Apokalipszis a piacokon

„Az ész nélküli kényszereladásokból már nincs olyan sok hátra.”

BE KELL VALLANOM, RÉSZBEN VÁRATLANUL ÉRT AZ, amit októberben a piacokon tapasztaltam. Szinte minden egyes piacon a teljes dezintegráció vált jellemzővé. A részvényárak 20 százalékkal estek a hónap folyamán, év eleje óta pedig már 50 százalékot. A hitelkockázati prémiumok új csúcsokra törtek, és a VIX (volatilitásindex) elérte az eddig még nem tapasztalt 90-es értéket. A befektetőkön a totális pánik és a menekülés érzése lett úrrá. Hiába jelentette be Warren Buffett, hogy már érdemes részvényeket venni, a befektetők rá sem hederítettek. Ma már szinte biztos, hogy a második világháború óta legnagyobb világgazdasági recessziót éljük át, hiszen a fejlett világban átlagosan kétszázalékos lesz a visszaesés, és a fejlődők esetében sem lehet 3,5 százaléknál nagyobb átlagos növekedési ütemre számítani az elkövetkező 12 hónap folyamban. A hitelpiaci fertőzés szinte mindenkit elért, és a három hónapja mégoly magabiztos orosz vezetők szintén azzal szembesültek, hogy a recesszió náluk is bekövetkezhet.

A sok negatívumban az egyetlen pozitív elem, hogy a tőkeáttétel a világgazdaságban jelentősen csökken, így a következő növekedési ciklus lényegesen stabilabb lesz, mint a 2002–2007 közötti időszak. Az ingatlanárak feltételezhetően még tovább esnek, sőt Angliában, illetve Spanyolországban nem kizárt a lakáspiaci összeomlás sem. Ugyanakkor látni kell, hogy a részvények és a vállalati kötvények ára 30 éve nem volt ennyire alacsony, főleg az amerikai államkötvényekkel összehasonlítva, hiszen a globális P/E ráta 9 körüli értéken van, erre utoljára 1979-ben volt példa. A hedge fundok és a bankok likvidációja után a piacokon jelentős emelkedésre kell számítani, hiszen ma már az árakban és a befektetők számításaiban szinte minden rossz benne van.

[…]

A teljes kitekintést itt találja:

 

Az AEGON befektetési alapok forgalmazási helyeinek bővülése

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az AEGON befektetési alapok befektetési jegyeinek forgalmazási helye az alábbiak szerint bővül:

Unicredit Bank Hungary Zrt., 8200 Veszprém, Kossuth u. 6.

 

Budapest, 2008. november 14.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Kockázatok és lehetőségek a Magyar állampapírpiacon

A hazai kötvényalapok teljesítménye az elmúlt időszakban sokak számára okozhatott csalódást: rendkívül ingadozó árfolyamokat láttunk, ahol a meredek zuhanást gyors, de nem tartós korrekció követte. A magyar kötvénybefektetések a részvényalapok, illetve a devizaárfolyam-kitettséget is vállaló alapok tulajdonságaihoz kezdenek hasonlóvá válni. Az alábbiakban támpontokat szeretnénk nyújtani a magyar kötvényekbe fektetni szándékozók számára a mérlegeléshez.

A magyar kötvények jelen pillanatban a szokásosnál  jóval kockázatosabbak, és ezért mindenképpen csak hosszabb távú befektetésnek ajánlhatók. A megnövekedett kockázat és piaci törékenység négy egymással összefüggő jelenségnek köszönhető.

[…]

A teljes elemzést itt találja:

Az AEGON befektetési alapok forgalmazási helyeinek bővülése

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az AEGON befektetési alapok befektetési jegyeinek forgalmazási helye az alábbiak szerint bővül:

Unicredit Bank Hungary Zrt., 1139 Budapest, Váci út 85.

 

Budapest, 2008. november 3.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
munkanapokon: 8-16h
hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám