Havi jelentések – június

Az alapok általános adatain túl, tájékozódhat azok legfrissebb teljesítményéről, az elmúlt időszak piaci eseményeiről.

Az AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELE

Az Alap neve
AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap

Az Alap rövid neve
AEGON Climate Change Részvény Alap

Az értékpapír megnevezése
AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap befektetési jegye

Az Alap kialakítására vonatkozó alapítói döntés
Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. – a 3/2007. (2007. május 18.) számú igazgatósági döntésében határozott arról, hogy a 2007. évben nyíltvégű származtatott befektetési alapot hoz létre.

Az Alap fajtája
nyíltvégű

Az Alap típusa
nyilvános

Az befektetési jegyek alapcímlete
0,01 EUR

PSZÁF határozat száma E-III/110.532/2007.
PSZÁF határozat kelte 2007. június 27.

Jegyzési időszak
A jegyzési időszak 2007. július 2. – 2007. július 4.

Jegyzés helye
A Forgalmazó fiókja: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.
Telefax: +36 1 489 2244
Telefonszám: +36 1 489 2200

Forgalmazó nyitvatartása
H-P: 8:15-17:00

A jegyzők köre
A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

A jegyzés módja
A jegyzők személyesen, meghatalmazott útján vagy – amennyiben a Forgalmazóval megkötött és a jegyzés aláírásának napján érvényes, faxon történő megbízás megadására vonatkozó keretszerződéssel rendelkeznek – faxon keresztül a jegyzés helyén adhatják le jegyzéseiket. A jegyzés megadása magánszemély jegyzők esetén a jegyzési ívek aláírásával, nem magánszemélyek esetén a jegyzési ívek cégszerű aláírásával történik. A jegyzésre vonatkozó meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A jegyzők, illetve a meghatalmazottak azonosítása a Forgalmazó mindenkor hatályos üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően történik. Azok a kitöltött és aláírt jegyzések tekinthetők csupán érvényesnek, amelyek esetében a jegyzett Befektetési jegyek teljes ellenértéke a lentebb, a “Fizetés módja” című bekezdésben foglaltak szerint megfizetésre kerül.

A jegyzésre felajánlott Befektetési jegyek mennyisége
Az Alapkezelő az Alap Befektetési jegyeiből a jegyzés során összesen minimum 80.000.000 darabot ajánl fel, úgy hogy annak forintra átszámított értéke meghaladja a 200.000.000 forintot. A maximális lejegyezhető mennyiséget az Alapkezelő nem korlátozza.

A jegyzési árfolyam
A jegyzési árfolyam egyenlő a névérték 100%-val.

Minimális jegyezhető mennyiség
A minimálisan jegyezhető mennyiség jegyzésenként 4.000 EUR össznévértékű befektetési jegy.

A fizetés módja
A teljes vételárat egy összegben, bankátutalással kell megfizetni az Alap Unicredit Bank Hungary Zrt-nél vezetett 10918001 – 00000003 – 03460008 számú forint elkülönített letéti számlája javára. A jegyzés érvényességének elengedhetetlen feltétele, hogy az igényelt Befektetési jegyek ellenértéke – legkésőbb a jegyzés záró időpontjáig – jóváírásra kerüljön az Alap fent megjelölt letéti számláján. Amennyiben a jegyezni kívánt Befektetési jegyek ellenértékeként jóváírt összeg nem egyezik meg a fizetendő vételárral (annál kevesebb, illetve több), a jegyzés érvénytelen. Az érvénytelen jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszautalásra kerülnek.

Eljárás túljegyzés esetén
Az Alapkezelő túljegyzést korlátlanul elfogad.

Eljárás aluljegyzés esetén
Aluljegyzés esetén a kibocsátás meghiúsul. A jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 napon belül a jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszautalásra kerülnek.

Elállási jog
Ha a Tájékoztató a jegyzési eljárás időtartama alatt kiegészítésre kerül, az a Befektető, aki a kiegészített Tájékoztató közzététele előtt jegyzett Befektetési jegyet, a szerződéstől a kiegészítés közzétételét követő tizenöt napon belül elállhat. A Befektető elállása esetén a Kibocsátó, illetve a Forgalmazó egyetemlegesen köteles a Befektetőnek a jegyzéssel kapcsolatos költségét és kárát megtéríteni. A módosítás közzétételét követő tizenöt napos időtartam alatt az allokáció nem folytatható le.

A Befektetési jegyek átvétele
A Tőkepiaci törvény 6. § (3) bekezdése alapján a Befektetési jegyek kizárólag névre szóló, dematerializált formában kerülnek előállításra, így csak dematerializált értékpapírok nyilvántartására szolgáló értékpapír számlán tarthatók nyilván, azaz fizikai kikérésre nem kerülhet sor. A jegyzők a jegyzési ív aláírásával nyilatkoznak arról, hogy Befektetési jegyeiket mely befektetési szolgáltatónál vezetett értékpapír számlára kívánják transzferáltatni.

Az Alap nyilvántartásba vétele
Az Alapkezelő a jegyzés lezárását követően haladéktalanul kérelmezni fogja a Felügyeletnél az Alap nyilvántartásba vételét.

Az Alap futamideje
Az Alap határozatlan időre jön létre.

Az Alap üzleti éve
Az Alap első üzleti éve a nyilvántartásba vétel napjától 2007. december 31-ig tart. A további üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel.

Az Alap saját tőkéje
Az Alap saját tőkéje induláskor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, működése során a saját tőke az Alap összesített nettó eszközértékével azonos. Az induláskori minimális tőke 800 000,- EUR, maximális tőke nincs meghatározva.

Hozamfizetés
Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszaváltási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.

A Befektetők köre
A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

A forgalomba hozatalra kerülő Befektetési jegyek sorozata és típusa
A Tőkepiaci törvény 5. § (1) bekezdés 23. pontja szerint dematerializált formában előállított, “A” sorozatú, névre szóló Befektetési jegyek. A Befektetési jegyek névértéke 0,01 euró.

A Tájékoztató, amely a befektetési jegyre és a befektetési alapra vonatkozó lényeges információkat tartalmazza, hozzáférhető a jegyzési helyen, az alapkezelő székhelyén (1091 Budapest, Üllői út 1.) illetve a budsfejl801:12082 honlapon.

2007. június 28.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

AEGON befektetési alapok tájékoztatóinak és kezelési szabályzatainak módosítása

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az általa kezelt

 • AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap,
 • AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap,
 • AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap,
 • AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap,
 • AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap,
 • AEGON MoneyMaxx Expressz Befektetési Alap,
 • AEGON Citadella Alfa Származtatott Befektetési Alap és az
 • AEGON Citadella Béta Származtatott Deviza Befektetési Alap

egyesített tájékoztatói és kezelési szabályzai megváltoztak.

A PSZÁF E-III/110.094-12/2007., PSZÁF E-III/110.093-12/2007., PSZÁF E-III/110.131-13/2007., PSZÁF E-III/110.132-13/2007., PSZÁF E-III/110.182-9/2007 és a PSZÁF E-III/110.199-6/2007 számú határozatában engedélyezte:

 • a befektetési alapok befektetési szabályainak változását. A változás a mai napot követő 31. napon lép hatályba.
 • a befektetési alapokat terhelő költségek mértékének változását. A változás a mai napot követő 6. napon lép hatályba.
 • a befektetési alapok forgalmazási szabályainak változását. A módosítás a mai napon lép hatályba.

Az egységes szerkezetbe foglalt tájékoztató és kezelési szabályzat a mai naptól megtekinthető az alapkezelő székhelyén (1091 Budapest, Üllői út 1.), a forgalmazónál és forgalmazási helyeken illetve a budsfejl801:12082 honlapon.
Budapest, 2007. június 25.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Az AEGON befektetési alapok forgalmazási helyeinek bővülése

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az AEGON befektetési alapok befektetési jegyeinek forgalmazási helye az alábbiak szerint bővül:

ERSTE Bank Hungary Nyrt., 1055 Budapest, Kossuth tér 13-15.


Budapest, 2007. június 20.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
munkanapokon: 8-16h
hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám